Bus Route

A (Patan)
B (Baudha)
C (Kalimati)
D (Sinamangal, Banshwor)
E (Balaju, Sanubharyang)
G (Sankhamul, Anamnagar)
H (Chhetrapati)
I-1 (Soyambhu, Kalanki)
A (Bijeshwor, Swoyambhu)
K (Chabahil, Kapan)
L-1 (Dhapasi)
L- 2 (Baniyatar, Jalpachowk)
L-3 (Baluwatar)